ISDEF 2014, Москва, 10-11 октября 2014

Авторство: Спирин В.