ISDEF Board of Directors (2016 year)

  1. Ashot Oganesyan
  2. Mihail Filippenko
  3. Dmitriy Dubograev
  4. Dmitriy Kurashev
  5. Mihail Gerasimov
  6. Pavel Kozlovskiy
  7. Yuriy Uskov
  8. Fedor Skvortsov
  9. Denis ZHuravlev