ISDEF Board of Directors (2017 year)

  1. Dmitriy Dubograev
  2. Stepan Andreenko
  3. Fedor Skvortsov
  4. Tatyana Vasileva
  5. Pavel Koshak
  6. Denis ZHuravlev
  7. Vitaliy Yanko
  8. Irina Bogdanova
  9. Dmitriy Borodin