ISDEF Board of Directors (2022 year)

  1. Mihail Karsyan
  2. Fedor Skvortsov
  3. Nataliya Soloveva
  4. Alexey Trascheev
  5. Pavel Koshak