ISDEF Board of Directors (2024 year)

  1. Dmitriy Stepanov
  2. Anton Tushmintsev
  3. Ivan Abramovskiy
  4. Pavel Koshak
  5. Andrey Okunev