The 2015 ISDEF Board of Directors

Malyshev Andrey , ElcomSoft Co.Ltd.
Philippenko Michael , Fast Reports Inc.
Leo Matveev , SearchInform
Pavel Kozlovsky , Keepsoft
Murauski Alexander , Alconost, Inc.
Rudnik Roman , IconDesignLAB.com
VOLTCHENKO Maxim , Duane Morris LLP
Ushakov Yury , Elcomsoft
1. Philippenko Mikhail
2. Kurashev Dmitry
3. Dubograev Dmitry
4. Kozlovsky Pavel
5. Oganesyan Ashot
6. Uskov Yury
7. Ahuravlev Denis
8. Skvortsov Fedor
9. Gerasimov Mikhail