ISDEF Board of Directors (2019 year)

  1. Alexander Katalov
  2. Mihail Filippenko
  3. Dmitriy Kurashev
  4. Pavel Kozlovskiy
  5. Maxim Volchenko
  6. Dmitriy Starostenkov
  7. Pavel Koshak
  8. Konstantin Kaplinskiy
  9. Vitaliy Yanko